• Persoonlijk advies
 • Scherpe prijzen
 • Gratis levering vanaf €150
 • Kleinste winkeltje, Grootste service
 • Showroom in Sint-Niklaas
CHECKOUTVIEW CART

Algemene voorwaarden

 1. De levering gebeurt bij de verkoper, PRO GEAR BV, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 2. De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 3. De geleverde koopwaar blijft eigendom van PRO GEAR BV zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 8ste dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 4. Alle facturen van PRO GEAR BV zijn betaalbaar te Belsele, op bankrekening nummer BE92 7370 3704 2323, en dit binnen de 10 dagen na factuurdatum.
 5. In geval van laattijdige betaling is – automatisch en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is – een verwijlintrest van 10 % op jaarbasis verschuldigd, alsmede een forfaitaire schadevergoeding groot 10 % van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van 75,00 €).
 6. De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 7. Eventuele klachten moeten binnen de 8 dagen schriftelijk en gemotiveerd aan PRO GEAR BV worden overgemaakt.
 8. Alle geschillen, van welke aard ook, vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.
© 2021 COMFLOW
lockusercartmenuchevron-downcheckmark-circle